Sunday, August 15, 2010

KAJIAN PPBK

BAB SATU : PENGENALANPendahuluanMalaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun . Ini bersesuaian dengan hasrat pemimpin negara yang ingin menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada tahun 2020 seperti yang terdapat dalam Wawasan 2020. Untuk menjadi sebuah negara yang maju , keperluan untuk meningkat taraf pendidikan rakyat Malaysia adalah sangat penting supaya lebih ramai penduduk Malaysia mempunyai pencapaian yang tinggi dalam bidang akademik dan cemerlang dalam bidang pendidikan .

Teknologi maklumat memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha membantu Malaysia menjadi sebuah negara yang maju. MSC (Multimedia Super Corridor) ialah suatu projek teknologi maklumat yang sangat penting ke arah meningkatkan taraf ekonomi negara, taraf pendidikan rakyat, peningkatan sains dan teknologi, peningkatan perdagangan antarabangsa dan pentadbiran yang lebih bersistematik.

Sekolah Bestari adalah salah satu dari tujuh aplikasi yang dijalankan di bawah projek MSC yang bertujuan untuk meningkatkan lagi sistem pendidikan negara dengan memperkenalkan teknologi maklumat sebagai satu dari komponen dalam persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Sekolah Bestari akan dibekalkan dengan pelbagai kemudahan canggih seperti komputer multimedia yang dapat membantu menjadikan proses pengajaran pembelajaran yang lebih berkesan dan menarik minat pelajar.

Guru-guru juga akan diberi latihan tentang kaedah pengajaran yang lebih kreatif dan cara menggunakan teknologi yang dibekalkan. Menurut Zoraini Wati Abas (1994) penggunaan komputer akan menjadikan pelajar-pelajar lebih kemahiran daya berfikir dan dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam menyediakan diri dalam corak kehidupan di abad dua puluh satu.Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) telah dapat dikenal pasti sebagai bahan yang dapat membantu guru dan pelajar di dalam kelas untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mata pelajaran yang diikuti. Kementerian Pendidikan sedang berusaha menyediakan bahan PPBK yang melibatkan empat mata pelajaran iaitu Matematik, Sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar. Peranan guru-guru adalah untuk memberikan bantuan sebagai fasilitator di dalam kelas.

Menurut Zoraini Wati Abas (1993) guru-guru seharusnya peka dengan perkembangan teknologi maklumat yang semakin berkembang pesat ke arah peningkatan diri dan profesionalisma. Institut perguruan memainkan peranan penting dalam memberikan latihan kepada guru-guru terlatih melalui kursus dalam perkhidmatan supaya guru-guru sentiasa dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam era teknologi maklumat yang globalisasi.

Pernyataan MasalahMatapelajaran matematik adalah merupakan matapelajaran yang wajib diambil oleh semua pelajar sekolah menengah. Guru-guru dikehendakki menjalankan pengajaran sekurang-kurangnya lima waktu seminggu untuk matapelajaran Matematik. Pelajar-pelajar sekolah akan sentiasa berusaha agar matapelajaran ini akan dapat diikuti dengan sepenuhnya kerana ianya sangat penting supaya mendapat gred yang baik dalam peperiksaan kelak.

Masalah yang dihadapi adalah bagaimana dapat ditingkatkan lagi tahap pencapaian pelajar-pelajar sekolah menengah dalam mata pelajaran Matematik dan menambahkan lagi kefahaman serta dapat diaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan seharian.

Sehingga kini belum ada bahan Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer yang menepati kehendak sepenuhnya matapelajaran Matematik Tingkatan Satu samada dalam pasaran atau yang dibekalkan kepada tenaga pengajar. Oleh itu satu bahan PPBK bagi memenuhi keperluan tersebut perlu dibina dan diuji keberkesanannya agar dapat meningkatkan prestasi pelajar-pelajar sekolah menengah dalam bidang teknologi maklumat.ObjektifObjektif projek ini adalah untuk membangunkan satu prototaip aplikasi komputer menggunakan teknologi Multimedia Interaktif untuk kegunaan pelajar-pelajar tingkatan satu yang mengikuti matapelajaran Matematik di sekolah menengah. Kajian ini juga bertujuan untuk mendapatkan maklum balas tentang kesesuaian bahan kursus PPBK yang sedang dibina oleh penyelidik iaitu model MASKOM.Soalan KajianTerdapat dua persoalan utama kajian iaitu :

i) Adakah bahan kursus Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer

model MASKOM sesuai digunakan untuk bagi mata pelajaran Matematik bagi pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan satu ?

ii) Adakah bahan kursus Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer model MASKOM dapat membantu guru-guru sebagai bahan sokongan semasa pengajaran mata pelajaran Matematik bagi pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan satu?

Kepentingan KajianKeberkesanan pengajaran pembelajaran bagi mata pelajaran Matematik akan dapat ditingkatkan sekiranya terdapat satu bahan PPBK yang dapat membantu guru-guru semasa pembelajaran tersebut. Bahan PPBK tersebut hendaklah di bina dengan lengkap dan bersesuaian dengan mata pelajaran tersebut. Seterusnya bahan PPBK tersebut dapat digunakan oleh seluruh pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan satu termasuk digunakan oleh guru-guru yang terlibat dalam pengajaran matematik tingkatan satu.Batasan kajian

Kajian ini adalah terbatas kepada peserta-peserta kursus KDPM opsyen Matematik Semester Empat di Institut Perguruan Darulaman, Jitra, Kedah sahaja. Pemilihan ini dibuat kerana peserta-peserta kursus ini akan menjadi guru terlatih yang akan mengajar matapelajaran matematik tingkatan satu di sekolah menengah apabila mereka menamatkan kursus mereka di IPDA. Kajian ini juga dijalankan di sini kerana terdapat hubungan yang erat antara penyelidik dengan Institut Perguruan Darulaman, Jitra, Kedah.Definisi OperasionalPengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) ialah satu strategi atau bentuk pengajaran pembelajaran dengan menggunakan komputer untuk menyampaikan seluruh atau sebahagian dari isi kandungan mata pelajaran. Ianya merupakan suatu pengajaran terancang menggunakan bahan perisian kursus.Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM) ialah kursus yang di anjurkan oleh Kementerian Pendidikan dan dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Guru di Institut/Maktab Perguruan untuk guru-guru pelatih. Ianya dijalankan selama tiga tahun untuk meningkatkan taraf pendidikan guru-guru pelatih yang akan berkhidmat di sekolah.Model MASKOM ialah suatu bahan perisian kursus yang dibina berdasarkan mata pelajaran matematik untuk pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan satu. Ianya di bina menggunakan perisian alat pengarangan.

BAB DUA : SOROTAN BAHAN KAJIAN BERKAITANPendahuluanPerkembangan teknologi maklumat serta penggunaan komputer membawa implikasi yang besar ke atas kehidupan manusia termasuklah dalam bidang pendidikan. Ianya dapat membantu guru-guru dan pelajar-pelajar dalam proses pengajaran pembelajaran dengan lebih menarik dan interaktif. Selain dari bahan bantu mengajar, komputer juga boleh digunakan untuk mempercepatkan proses pengurusan dan penilaian di sekolah. Menurut Heinich, Molenda and Russell (1993) banyak perisian komputer yang boleh dimanfaatkan dalam setiap aspek pendidikan.Perkembangan PPBKKaedah pengajaran pembelajaran berbantukan komputer telah lama wujud sejak tahun 1960-an lagi di Amerika Syarikat dengan menggunakan komputer IBM. Satu projek PPBK yang dinamakan PLATO (Programmed Logic Automatic Teaching Operation) telah dibangunkan dengan kerjasama Universiti Illinois untuk membangunkan bahan perisian kursus untuk di gunakan di sekolah-sekolah.

Di Malaysia, PPBK telah mula di perkenalkan dengan melibatkan 60 buah sekolah menengah yang dibekalkan 20 buah komputer pada tahun1993. Suatu bahan perisian yang di namakan ComIL telah di perkenalkan dengan kerjasama MIMOS dan Kementerian Pendidikan. Sekarang ini tumpuan utama PPBK adalah melibatkan empat mata pelajaran iaitu Matematik, Sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Kaedah pengajaran menggunakan komputer juga akan semakin berkembang dengan wujudnya Sekolah Bestari yang mana merupakan salah satu dari tujuh aplikasi MSC. Usaha-usaha sedang dijalankan oleh semua pihak untuk menjadikan mutu dan taraf pendidikan dapat ditingkatkan melalui pelbagai aspek dan salah satunya ialah penggunaan bahan-bahan perisian PPBK yang bersesuaian dan menepati kehendak pendidikan semasa.Jenis-jenis PPBK

Terdapat lima jenis PPBK yang utama iaitu latihtubi, tutorial, simulasi, permainan dan penyelesaian masalah. Setiap jenis PPBK mempunyai kelebihan masing-masing dan sesuai digunakan dalam mata pelajaran peringkat rendah, menengah dan tinggi.

Latihtubi adalah suatu latihan yang berikan oleh komputer untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Komputer akan memberikan soalan dan merakamkan semua jawapan yang betul atau salah. Seterusnya komputer dapat memberikan maklumbalas kepada pelajar. Ini akan membolehkan pelajar yang kurang berpengalaman dapat mengikuti perjalanan kursus mengikut tahapnya sendiri dan dapat memaparkan kemajuannya pada bila-bila masa sahaja.

Tutorial melibatkan komputer memperkenalkan bahan-bahan pembelajaran di sampaikan secara berperingkat-peringkat dan diikuti dengan soalan-soalan. Seterusnya komputer akan menyemak jawapan dan memberikan maklum balas. Ianya sesuai digunakan untuk memperkenalkan isi kandungan baru, mengulangkaji dan pemulihan kepada pelajar yang berpencapaian rendah atau pengayaan kepada pelajar yang berpencapaian tinggi.

Simulasi adalah suatu situasi yang disediakan oleh komputer dengan memberikan gambaran sebenar terhadap sesuatu objek, proses atau peristiwa. Pelajar dapat berinteraksi secara aktif dengan komputer berdasarkan perana masing-masing bagi membuat keputusan, menyelesaikan masalah, isu, tugasan tertentu dan membuat keputusan yang tertentu. Ianya sesuai digunakan untuk pembelajaran proses dan konsep yang kompleks terutama dalam mata pelajaran seperti sains dan lain-lain yang memerlukan kajian atau modul atau modul yang mahal, merbahaya atau mengambil masa yang lama.

Permainan merupakan jenis PPBK yang melibatkan aktiviti berbentuk pertandingan di mana pelajar akan membuat keputusan, mengikut arahan dan peraturan. Unsur-unsur hiburan dan keseronokan dimasukkan bersama-sama semasa pelajar mempelajari sesuatu kemahiran dalam PPBK. Ianya akan dapat memperkembangkan kemahiran mental, logik, pengetahuan dan penyelesaian masalah. pelajar-pelajar akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjadi juara. Penyelesaian masalah adalah jenis PPBK yang dapat digabungkan dengan kaedah permainan untuk menghasilkan suatu keputusan yang hendak diambil oleh pelajar. Pelajar akan melakukan pilihan yang sesuai dan tepat.

Pembinaan bahan PPBKApabila hendak membina bahan PPBK, beberapa aspek perlu diambil kira seperti ahli-ahli kumpulan dan jenis perisian yang sesuai digunakan supaya mencapai objektif yang ditetapkan pada mula-mula lagi.Menurut Tay Vaughan (1994) kumpulan yang akan membina bahan perisian akan terdiri dari :

i) seorang ketua projek,

ii) pakar pedagogi,

iii) pakar pengaturcara,

iv) pakar grafik,

v) pakar audio dan

vi) pakar video.Terdapat dua pilihan untuk pembinaan bahan perisian iaitu :

i) bahasa pengatucaraan atau

ii) alat pengarangan.Peringkat-peringkat yang perlu di ambil ialah :i) Perancangan perlu dikenal dibuat seperti tajuk, anggaran perbelanjaan dan tarikh-tarikh mengikut jangkaan fasa yang perlu disiapkan.

ii) Peringkat menyediakan rekabentuk skrin seperti skrip, storyboard .

iii) Menjalankan pengaturcaraan di dalam komputer.

iv) Apabila selesai dibina, bahan PPBK tersebut hendaklah diuji kesesuaiannya. Segala kekurangan perlulah diperbaiki semula.

v) Membuat dokumentasi.

vi) Seterusnya barulah ianya dapat digunakan oleh pelajar-pelajar.Penilaian PPBKMenurut Alessi and Trollip (1991) proses penilaian melibatkan beberapa langkah iaitu :i) Melihat dokumentasi sekali imbas dan meneliti maklumat penting

ii) Mendapatkan maklumat tentang perisian kursus dari dokumentasi yang dilampirkan untuk di salin ke borang penilaian.

iii) Menggunakan perisian kursus pada komputer dari awal hingga akhir sambil meneliti ciri yang sedia ada.

iv) Melakukan kesilapan menaip dengan sengaja. Lihat apa terjadi.

v) Memberikan penilaian berdasarkan penggunaan.

Menurut Douglass E. Wolfgram (1994) ciri-ciri bahan kursus yang baik ialah :i) Isi kandungan yang bersesuaian dengan objektif pembelajarandan tahap kognitif pelajar .

ii) Arahan yang mudah digunakan dan jelas.

iii) Penggunaan grafik yang menarik.

iv) Terdapat selitan audio untuk menimbulkan rangsangan dan motivasi.

v) Terdapat interaksi antara komputer dengan pelajar di mana maklumbalas dapat diberi secara serta merta.


BAB TIGA : METODOLOGI KAJIANPendahuluanKajian ini menggunakan bahan kursus PPBK model MASKOM yang dibina menggunakan alat pengarangan. Kajian ini bertujuan mengenal pasti sejauh mana kesesuaian bahan kursus Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer dapat digunakan bagi mata pelajaran matematik bagi pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan satu.

Bab ini akan menerangkan mengenai kaedah dan prosedur kajian yang hendak dijalankan. Bahagian-bahagian dalam bab ini ialah bentuk kajian, sampel, instrumen, prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data dan batasan kajian.Reka Bentuk KajianBentuk kajian yang paling sesuai adalah kajian tinjauan. Ini adalah kerana kajian ini akan dapat membuktikan adakah bahan pengajaran berbantukan komputer menggunakan model MASKOM sesuai digunakan kepada pelajar-pelajar tingkatan satu sekolah menengah .

Sampel Kajian

Sampel yang di pilih adalah 40 orang peserta-peserta Kursus Diploma Malaysia di Institut Perguruan Darulaman, Jitra, Kedah yang akan di kumpulkan secara rawak kepada satu kumpulan sampel.Instrumen

Bagi tujuan kajian ini, instrumen yang akan digunakan ialah soalan yang berbentuk tinjauan iaitu satu soal selidik yang menggunakan skala Likert akan diedarkan untuk mendapatkan maklum balas kesesuaian penggunaan model MASKOM.Prosedur Pengumpulan Data

Peserta-peserta kursus yang terlibat akan diberikan taklimat awal dan akan ditunjukkan model MASKOM sebelum soal selidik diberikan. Seterusnya peserta-peserta kursus akan diberikan masa satu jam untuk menganalisa model MASKOM dan seterusnya menjawab soal selidik yang diberikan.Analisis Data

Data-data akan dikumpul dan dianalisis secara prosedur deskriptif statistik. Skor-skor mentah akan dianalisis menggunakan kekerapan, peratus, min dan sisihan piawai . Perisian SPSS Version 6 for Windows akan digunakan untuk tujuan menganalisis data.

SENARAI RUJUKAN1. Alessi and Trollip (1991) Computer Based Instruction : Methods And Developtment (2nd Ed) NJ:Prentice Hall.

2. Borg, John W. (1989) Research in Education. (2nd Edition). New York: Prentive-Hall,

3. Douglass E. Wolfgram (1994) Creating Multimedia Presentations.

New York : Gold Disk. Inc.

4. Heinich, Molenda and Russell (1993) Instructional Media and The New Technologies of Instruction (4th Ed) NY : Macmillan.

5. Kerlinger, F. N. (1979) Behavioral Research : A Conceptual Approach. New York : Holt, Rinehart and Winston.

6. Tay Vaughan (1994) Multimedia : Making It Work , Second Edition .

Berkeley,U.S.A : Osborne Mc. Graw Hill.

7. Wiersma, William. (1989) Research Methods in Education. New York : J. B. Lippincott.

8. Van dalen, Deobold B. (1979) Understanding Educational Research. New York : McGraw Hill.

9. Zoraini Wati Abas (1993) Komputer Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur : Fajar Bakti.

10. Zoraini Wati Abas (1994) Pengenalan Kepada Komputer. Kuala Lumpur : Federal Publications.

PPBK

Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer

Perkembangan teknologi maklumat serta penggunaan komputer membawa implikasi yang besar ke atas kehidupan manusia termasuklah dalam bidang pendidikan. Ianya dapat membantu guru-guru dan pelajar-pelajar dalam proses pengajaran pembelajaran dengan lebih menarik dan interaktif. Selain dari bahan bantu mengajar, komputer juga boleh digunakan untuk mempercepatkan proses pengurusan dan penilaian di sekolah. Menurut Heinich, Molenda and Russell (1993) banyak perisian komputer yang boleh dimanfaatkan dalam setiap aspek pendidikan.

Perkembangan PPBK Kaedah pengajaran pembelajaran berbantukan komputer telah lama wujud sejak tahun 1960-an lagi di Amerika Syarikat dengan menggunakan komputer IBM. Satu projek PPBK yang dinamakan PLATO (Programmed Logic Automatic Teaching Operation) telah dibangunkan dengan kerjasama Universiti Illinois untuk membangunkan bahan perisian kursus untuk di gunakan di sekolah-sekolah. Di Malaysia, PPBK telah mula di perkenalkan dengan melibatkan 60 buah sekolah menengah yang dibekalkan 20 buah komputer pada tahun1993. Suatu bahan perisian yang di namakan ComIL telah di perkenalkan dengan kerjasama MIMOS dan Kementerian Pendidikan. Sekarang ini tumpuan utama PPBK adalah melibatkan empat mata pelajaran iaitu Matematik, Sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Kaedah pengajaran menggunakan komputer juga akan semakin berkembang dengan wujudnya Sekolah Bestari yang mana merupakan salah satu dari tujuh aplikasi MSC. Usaha-usaha sedang dijalankan oleh semua pihak untuk menjadikan mutu dan taraf pendidikan dapat ditingkatkan melalui pelbagai aspek dan salah satunya ialah penggunaan bahan-bahan perisian PPBK yang bersesuaian dan menepati kehendak pendidikan semasa.

Jenis-jenis PPBK

Terdapat lima jenis PPBK yang utama iaitu latihtubi, tutorial, simulasi, permainan dan penyelesaian masalah. Setiap jenis PPBK mempunyai kelebihan masing-masing dan sesuai digunakan dalam mata pelajaran peringkat rendah, menengah dan tinggi.

Latihtubi adalah suatu latihan yang berikan oleh komputer untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Komputer akan memberikan soalan dan merakamkan semua jawapan yang betul atau salah. Seterusnya komputer dapat memberikan maklumbalas kepada pelajar. Ini akan membolehkan pelajar yang kurang berpengalaman dapat mengikuti perjalanan kursus mengikut tahapnya sendiri dan dapat memaparkan kemajuannya pada bila-bila masa sahaja.

Tutorial melibatkan komputer memperkenalkan bahan-bahan pembelajaran di sampaikan secara berperingkat-peringkat dan diikuti dengan soalan-soalan. Seterusnya komputer akan menyemak jawapan dan memberikan maklum balas. Ianya sesuai digunakan untuk memperkenalkan isi kandungan baru, mengulangkaji dan pemulihan kepada pelajar yang berpencapaian rendah atau pengayaan kepada pelajar yang berpencapaian tinggi.

Simulasi adalah suatu situasi yang disediakan oleh komputer dengan memberikan gambaran sebenar terhadap sesuatu objek, proses atau peristiwa. Pelajar dapat berinteraksi secara aktif dengan komputer berdasarkan perana masing-masing bagi membuat keputusan, menyelesaikan masalah, isu, tugasan tertentu dan membuat keputusan yang tertentu. Ianya sesuai digunakan untuk pembelajaran proses dan konsep yang kompleks terutama dalam mata pelajaran seperti sains dan lain-lain yang memerlukan kajian atau modul atau modul yang mahal, merbahaya atau mengambil masa yang lama.

Permainan merupakan jenis PPBK yang melibatkan aktiviti berbentuk pertandingan di mana pelajar akan membuat keputusan, mengikut arahan dan peraturan. Unsur-unsur hiburan dan keseronokan dimasukkan bersama-sama semasa pelajar mempelajari sesuatu kemahiran dalam PPBK. Ianya akan dapat memperkembangkan kemahiran mental, logik, pengetahuan dan penyelesaian masalah. pelajar-pelajar akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjadi juara.

Penyelesaian masalah adalah jenis PPBK yang dapat digabungkan dengan kaedah permainan untuk menghasilkan suatu keputusan yang hendak diambil oleh pelajar. Pelajar akan melakukan pilihan yang sesuai dan tepat. Pembinaan bahan PPBK Apabila hendak membina bahan PPBK, beberapa aspek perlu diambil kira seperti ahli-ahli kumpulan dan jenis perisian yang sesuai digunakan supaya mencapai objektif yang ditetapkan pada mula-mula lagi.

Menurut Tay Vaughan (1994) ahli kumpulan yang akan membina bahan perisian akan terdiri dari :

i) seorang ketua projek,

ii) pakar pedagogi,

iii) pakar pengaturcara,

iv) pakar grafik,

v) pakar audio dan

vi) pakar video.

Terdapat dua pilihan untuk pembinaan bahan perisian iaitu :

i) bahasa pengatucaraan atau ii) alat pengarangan.

Peringkat-peringkat pembinaan yang perlu di ambil ialah:

i) Perancangan perlu dikenal dibuat seperti tajuk, anggaran perbelanjaan dan tarikh-tarikh mengikut jangkaan fasa yang perlu disiapkan.

ii) Peringkat menyediakan rekabentuk skrin seperti skrip, storyboard .

iii) Menjalankan pengaturcaraan di dalam komputer.

iv) Apabila selesai dibina, bahan PPBK tersebut hendaklah diuji kesesuaiannya. Segala kekurangan perlulah diperbaiki semula.

v) Membuat dokumentasi.

vi) Seterusnya barulah ianya dapat digunakan oleh pelajar-pelajar.

Penilaian

PPBK Menurut Alessi and Trollip (1991) proses penilaian melibatkan beberapa langkah iaitu :

i) Melihat dokumentasi sekali imbas dan meneliti maklumat penting

ii) Mendapatkan maklumat tentang perisian kursus dari dokumentasi yang dilampirkan untuk di salin ke borang penilaian.

iii) Menggunakan perisian kursus pada komputer dari awal hingga akhir sambil meneliti ciri yang sedia ada.

iv) Melakukan kesilapan menaip dengan sengaja. Lihat apa terjadi.

v) Memberikan penilaian berdasarkan penggunaan.

Menurut Douglass E. Wolfgram (1994) ciri-ciri bahan kursus yang baik ialah :

i) Isi kandungan yang bersesuaian dengan objektif pembelajarandan tahap kognitif pelajar .

ii) Arahan yang mudah digunakan dan jelas.

iii) Penggunaan grafik yang menarik.

iv) Terdapat selitan audio untuk menimbulkan rangsangan dan motivasi.

v) Terdapat interaksi antara komputer dengan pelajar di mana maklumbalas dapat diberi secara serta merta.

PPBK

Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer

Perkembangan teknologi maklumat serta penggunaan komputer membawa implikasi yang besar ke atas kehidupan manusia termasuklah dalam bidang pendidikan. Ianya dapat membantu guru-guru dan pelajar-pelajar dalam proses pengajaran pembelajaran dengan lebih menarik dan interaktif. Selain dari bahan bantu mengajar, komputer juga boleh digunakan untuk mempercepatkan proses pengurusan dan penilaian di sekolah. Menurut Heinich, Molenda and Russell (1993) banyak perisian komputer yang boleh dimanfaatkan dalam setiap aspek pendidikan.

Perkembangan PPBK Kaedah pengajaran pembelajaran berbantukan komputer telah lama wujud sejak tahun 1960-an lagi di Amerika Syarikat dengan menggunakan komputer IBM. Satu projek PPBK yang dinamakan PLATO (Programmed Logic Automatic Teaching Operation) telah dibangunkan dengan kerjasama Universiti Illinois untuk membangunkan bahan perisian kursus untuk di gunakan di sekolah-sekolah. Di Malaysia, PPBK telah mula di perkenalkan dengan melibatkan 60 buah sekolah menengah yang dibekalkan 20 buah komputer pada tahun1993. Suatu bahan perisian yang di namakan ComIL telah di perkenalkan dengan kerjasama MIMOS dan Kementerian Pendidikan. Sekarang ini tumpuan utama PPBK adalah melibatkan empat mata pelajaran iaitu Matematik, Sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Kaedah pengajaran menggunakan komputer juga akan semakin berkembang dengan wujudnya Sekolah Bestari yang mana merupakan salah satu dari tujuh aplikasi MSC. Usaha-usaha sedang dijalankan oleh semua pihak untuk menjadikan mutu dan taraf pendidikan dapat ditingkatkan melalui pelbagai aspek dan salah satunya ialah penggunaan bahan-bahan perisian PPBK yang bersesuaian dan menepati kehendak pendidikan semasa.

Jenis-jenis PPBK

Terdapat lima jenis PPBK yang utama iaitu latihtubi, tutorial, simulasi, permainan dan penyelesaian masalah. Setiap jenis PPBK mempunyai kelebihan masing-masing dan sesuai digunakan dalam mata pelajaran peringkat rendah, menengah dan tinggi.

Latihtubi adalah suatu latihan yang berikan oleh komputer untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Komputer akan memberikan soalan dan merakamkan semua jawapan yang betul atau salah. Seterusnya komputer dapat memberikan maklumbalas kepada pelajar. Ini akan membolehkan pelajar yang kurang berpengalaman dapat mengikuti perjalanan kursus mengikut tahapnya sendiri dan dapat memaparkan kemajuannya pada bila-bila masa sahaja.

Tutorial melibatkan komputer memperkenalkan bahan-bahan pembelajaran di sampaikan secara berperingkat-peringkat dan diikuti dengan soalan-soalan. Seterusnya komputer akan menyemak jawapan dan memberikan maklum balas. Ianya sesuai digunakan untuk memperkenalkan isi kandungan baru, mengulangkaji dan pemulihan kepada pelajar yang berpencapaian rendah atau pengayaan kepada pelajar yang berpencapaian tinggi.

Simulasi adalah suatu situasi yang disediakan oleh komputer dengan memberikan gambaran sebenar terhadap sesuatu objek, proses atau peristiwa. Pelajar dapat berinteraksi secara aktif dengan komputer berdasarkan perana masing-masing bagi membuat keputusan, menyelesaikan masalah, isu, tugasan tertentu dan membuat keputusan yang tertentu. Ianya sesuai digunakan untuk pembelajaran proses dan konsep yang kompleks terutama dalam mata pelajaran seperti sains dan lain-lain yang memerlukan kajian atau modul atau modul yang mahal, merbahaya atau mengambil masa yang lama.

Permainan merupakan jenis PPBK yang melibatkan aktiviti berbentuk pertandingan di mana pelajar akan membuat keputusan, mengikut arahan dan peraturan. Unsur-unsur hiburan dan keseronokan dimasukkan bersama-sama semasa pelajar mempelajari sesuatu kemahiran dalam PPBK. Ianya akan dapat memperkembangkan kemahiran mental, logik, pengetahuan dan penyelesaian masalah. pelajar-pelajar akan mempunyai motivasi yang tinggi untuk menjadi juara.

Penyelesaian masalah adalah jenis PPBK yang dapat digabungkan dengan kaedah permainan untuk menghasilkan suatu keputusan yang hendak diambil oleh pelajar. Pelajar akan melakukan pilihan yang sesuai dan tepat. Pembinaan bahan PPBK Apabila hendak membina bahan PPBK, beberapa aspek perlu diambil kira seperti ahli-ahli kumpulan dan jenis perisian yang sesuai digunakan supaya mencapai objektif yang ditetapkan pada mula-mula lagi.

Menurut Tay Vaughan (1994) ahli kumpulan yang akan membina bahan perisian akan terdiri dari :

i) seorang ketua projek,

ii) pakar pedagogi,

iii) pakar pengaturcara,

iv) pakar grafik,

v) pakar audio dan

vi) pakar video.

Terdapat dua pilihan untuk pembinaan bahan perisian iaitu :

i) bahasa pengatucaraan atau ii) alat pengarangan.

Peringkat-peringkat pembinaan yang perlu di ambil ialah:

i) Perancangan perlu dikenal dibuat seperti tajuk, anggaran perbelanjaan dan tarikh-tarikh mengikut jangkaan fasa yang perlu disiapkan.

ii) Peringkat menyediakan rekabentuk skrin seperti skrip, storyboard .

iii) Menjalankan pengaturcaraan di dalam komputer.

iv) Apabila selesai dibina, bahan PPBK tersebut hendaklah diuji kesesuaiannya. Segala kekurangan perlulah diperbaiki semula.

v) Membuat dokumentasi.

vi) Seterusnya barulah ianya dapat digunakan oleh pelajar-pelajar.

Penilaian

PPBK Menurut Alessi and Trollip (1991) proses penilaian melibatkan beberapa langkah iaitu :

i) Melihat dokumentasi sekali imbas dan meneliti maklumat penting

ii) Mendapatkan maklumat tentang perisian kursus dari dokumentasi yang dilampirkan untuk di salin ke borang penilaian.

iii) Menggunakan perisian kursus pada komputer dari awal hingga akhir sambil meneliti ciri yang sedia ada.

iv) Melakukan kesilapan menaip dengan sengaja. Lihat apa terjadi.

v) Memberikan penilaian berdasarkan penggunaan.

Menurut Douglass E. Wolfgram (1994) ciri-ciri bahan kursus yang baik ialah :

i) Isi kandungan yang bersesuaian dengan objektif pembelajarandan tahap kognitif pelajar .

ii) Arahan yang mudah digunakan dan jelas.

iii) Penggunaan grafik yang menarik.

iv) Terdapat selitan audio untuk menimbulkan rangsangan dan motivasi.

v) Terdapat interaksi antara komputer dengan pelajar di mana maklumbalas dapat diberi secara serta merta.

Tuesday, June 15, 2010

PPBK

DEFINISI PPBK
( Pengajaran & Pembelajaran Berbantukan Komputer )

Perkembangan teknologi maklumat serta penggunaan komputer membawa implikasi yang besar ke atas kehidupan manusia termasuklah dalam bidang pendidikan. Ianya dapat membantu guru-guru dan pelajar-pelajar dalam proses pengajaran pembelajaran dengan lebih menarik dan interaktif. Selain dari bahan bantu mengajar, komputer juga boleh digunakan untuk mempercepatkan proses pengurusan dan penilaian di sekolah. Menurut Heinich, Molenda and Russell (1993) banyak perisian komputer yang boleh dimanfaatkan dalam setiap aspek pendidikan.

Perkembangan PPBK Kaedah pengajaran pembelajaran berbantukan komputer telah lama wujud sejak tahun 1960-an lagi di Amerika Syarikat dengan menggunakan komputer IBM. Satu projek PPBK yang dinamakan PLATO (Programmed Logic Automatic Teaching Operation) telah dibangunkan dengan kerjasama Universiti Illinois untuk membangunkan bahan perisian kursus untuk di gunakan di sekolah-sekolah. Di Malaysia, PPBK telah mula di perkenalkan dengan melibatkan 60 buah sekolah menengah yang dibekalkan 20 buah komputer pada tahun1993. Suatu bahan perisian yang di namakan ComIL telah di perkenalkan dengan kerjasama MIMOS dan Kementerian Pendidikan. Sekarang ini tumpuan utama PPBK adalah melibatkan empat mata pelajaran iaitu Matematik, Sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Kaedah pengajaran menggunakan komputer juga akan semakin berkembang dengan wujudnya Sekolah Bestari yang mana merupakan salah satu dari tujuh aplikasi MSC. Usaha-usaha sedang dijalankan oleh semua pihak untuk menjadikan mutu dan taraf pendidikan dapat ditingkatkan melalui pelbagai aspek dan salah satunya ialah penggunaan bahan-bahan perisian PPBK yang bersesuaian dan menepati kehendak pendidikan semasa. Antara PPBK:-

• Computer Assisted Learning
• Computer Assisted Instruction
• Computer Based Instruction
• Computer Aided Learning
• Computer Based Learning

Penggunaan komputer untuk pengajaran adalah dalam bentuk tutorial,latih tubi, simulasi dan penilaian pelajar .Pelajar boleh terus belajar melalui komputer melalui pakej-pakej yang disediakan. Pakej tersebut mempunyai objektif tertentu mengikut tahap kemampuan kognitif pelajar

CIRI-CIRI PPBK

• Berasaskan individu
• Boleh diulang
• Bahan disediakan oleh guru
• Ramah pengguna
• Boleh diubahsuai mengikut tahap murid
• Interaktif

MENGHASILKAN PERISIAN PPBK
( JENIS - JENIS PPBK )

• Verbal
• Latih tubi
• Simulasi
• Inkuiri
• Tutorial
• Penyelesaian Masalah
• Permainan

KAEDAH MENGHASILKAN PERISIAN PPBK

VERBAL
• Pengajaran terancang
• Buku kerja, bAhan gambarajah, soalan disediakan kepada pelajar
• Pelajar memberi respon jawapan pilihan
• Pelajar boleh meminta komputer memberi jawapan yang betul
• Komputer memberi jawapan secara verbal

SIMULASI
• Lebih berbentuk permainan
• Sesuai dalam pengajaran matematik
• Pelajar memberi pilihan pembolehubah yang dapat memaparkan output yang berbeza

INKUIRI
• Pelajar boleh bertanya komputer soalan tidak berstruktur mengenai masalah pelajaran
• Komputer memberi jawapan dan masalah tambahan untuik diselesaikan
• Ia sangat kompleks untuk disediaka
• Ia sesuai untuk matapelajaran sains

TUTORIAL
• Isi pelajaran tersusun
• Pelajar boleh menjawab soalan
• Komputer beri maklumbalas

PENYELESAIAN MASALAH
• Pelajar dikehendaki membuat analisis masalah
• Data dimasukkan ke dalam ingatan komputer
• Komputer membantu pelajar menyelesaikan masalah
• Sesuai untuk mata pelajaran matematik dan sains

PERMAINAN
• Permainan berorientasikan pembelajaran
• Pelajar akan cuba menyelesaikan masalah dengan menjawab berdasarkan syarat, lojik dan hukum tertentu
• Situasi yang diberi mencabar motivasi pelajar

KELEBIHAN PPBK
• Penumpuan kepada pelajaran
• Keupayaan lati tubi, ulangan, pemulihan dan pengayaan
• Pembelajaran terarah kendidi (self-directed), kemampuan kendiri (self-paced) dan multiple intelligent
• Interaktif
• Kolaboratif
• Individu

KELEMAHAN PPBK
• Kos tinggi
• Perlukan kemahiran guru dalam mereka bahan atau perisian

Penilaian

PPBK Menurut Alessi and Trollip (1991) proses penilaian melibatkan beberapa langkah iaitu :

i) Melihat dokumentasi sekali imbas dan meneliti maklumat penting
ii) Mendapatkan maklumat tentang perisian kursus dari dokumentasi yang dilampirkan untuk di salin ke borang penilaian.
iii) Menggunakan perisian kursus pada komputer dari awal hingga akhir sambil meneliti ciri yang sedia ada.
iv) Melakukan kesilapan menaip dengan sengaja. Lihat apa terjadi.
v) Memberikan penilaian berdasarkan penggunaan

Menurut Douglass E. Wolfgram (1994) ciri-ciri bahan kursus yang baik ialah :

i) Isi kandungan yang bersesuaian dengan objektif pembelajarandan tahap kognitif pelajar .
ii) Arahan yang mudah digunakan dan jelas.
iii) Penggunaan grafik yang menarik.
iv) Terdapat selitan audio untuk menimbulkan rangsangan dan motivasi.
v) Terdapat interaksi antara komputer dengan pelajar di mana maklumbalas dapat diberi secara serta merta.

Monday, March 22, 2010

Maulidur RasulSeperti kelaziman tahunan, umat Islam di Malaysia akan menyambut hari sempena keputraan Rasulullah saw pada 12 Rabiulawal setiap tahun.Umat Islam di Malaysia akan mengadakan berbagai aktiviti dalam acara sambutan Maulidur Rasul. Kerajaan Malaysia mengisyhtiharkan 12 Rabiulawal setiap tahun adalah cuti umum. Diantara acara-acara dalam sambutan Maulidur Rasul ialah Perarakan, Syarahan, Forum, Marhaban dan Jamuan di peringkat kampung sehinggalah ke peringkat kebangsaan.

Dalam menentukan tarikh kelahiran Rasulullah saw, ahli-ahli sejarah Islam berbeza pendapat. Pendapat pertama dan masyhur ialah Rasulullah saw lahir pada malam Isnin 12 Rabiulawal dalam Tahun Gajah sebelum subuh. Ini adalah pendapat Ibnu Ishaq yang dipetik oleh Ibnu Hisham dalam kitabnya yang terkenal, Sirah Ibnu Hisham. Dan pendapat yang kedua ialah pendapat yang mengatakan bahawa Rasulullah saw memang lahir pada malam Isnin, sebelum subuh Rabiulawal tahun Gajah tapi tarikh sebenarnya ialah pada 9 haribulan.

Diantara tokoh ulamak-ulamak yang sependapat mengatakan Rasulullah saw lahir pada 9 Rabiulawal ialah Yunus bin Yazid, Ibnu Hazam, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi dan Ibnu Taimiyyah. Dan diantara tokoh-tokoh falak moden yang membuat kajian semula tentang perbezaan pendapat ini ialah Mahmud Pasya seorang ahli falak Mesir dan Dr.(H) Hj. Kassim Bahali, Persatuan Falak Syarie Malaysia. Mereka menyatakan bahawa Rasulullah saw lahir pada 9 Rabiulawal. Ini adalah berdasarkan kepada Taqwim Qamariah tulen tanpa Nasi' dan dikebelakangkan 53 tahun dari tahun pertama Hijrah.

Didapati bulan kelahiran Rasulullah saw iaitu bulan Rabiulawal jatuh pada bulan April 571 M. Berdasarkan hitungan, Ijtimak berlaku pada 10 April 571M pada 8;21 UT. Menurut kaedah kebolehnampakan hilal, 1 Rabiulawal jatuh pada hari Ahad, 12 April 571M dan hari Isnin yang bertepatan adalah 9 Rabiulawal manakala 12 Rabiulawal jatuh pada hari Rabu.
Rasulullah s.a.w. telah dilahirkan di sini.

Dalil seterusnya yang mengatakan bahawa Rasulullah lahir pada 9 Rabiulawal ialah pada Isnin 9 Rabiulawal (20 April), fasa bulan adalah 64.4% dan bulan ghurub pada pukul 2:26 pagi. Apabila bulan ghurub awal maka langit ketika itu kelihatan cerah dengan bintang-bintang yang dapat dilihat lebih banyak kerana tiada gangguan cahaya bulan. Ini bertepatan dengan kisah kelahiran sewaktu dilahirkan Rasulullah saw bahawa sebelum subuh, langit adalah kelihatan sangat cerah dengan cahaya bintang-bintang yang bertaburan. Walau bagaimanapun, itu adalah pendapat individu tertentu dengan pengkajian mereka.

Moga ada pihak lain yang dapat membuat kajian lebih lanjut dalam menetapkan tarikh kelahiran Rasulullah saw. Kajian-kajian lanjut itu sebenarnya akan lebih memajukan lagi perkembangan ilmu Sejarah dan Falak. Malah tarikh-tarikh peristiwa penting Islam yang lain juga wajar dibuat hitungan semula. Kita umat Islam di alaf baru sekarang telah banyak melahirkan ahli-ahli Sejarah Moden, Falak / Astronomi dan ahli-ahli Sains yang lain yang pastinya akan mengembang dan menyumbang kepada penguasaan ilmu pengetahuan kepada pembangunan ummah, InsyaAllah.

Objektif diadakan sambutan Maulidur Rasul ialah untuk mengembalikan ingatan kita umat akhir zaman terhadap junjungan besar kita Muhammad Rasulullah saw. Dengan mengingatinya akan menambahkan lagi perasaan cinta kasih kepadanya serta mengenang, menghargai serta mengambil iktibar kisah suka duka perjuangannya. Walaupun sambutan Maulidur Rasul ini adalah satu adat sahaja tapi ia adalah adat yang bersifat ibadah dan wajar diteruskan, InsyaAllah.

maulidurrasul

PengertianBulan Rabiulawal bermaksud bulan dimana bermulanya musim bunga bagi tanaman. Mengikut kebiasaannya di Tanah Arab, sewaktu bulan Rabiulawal pokok buah-buahan mula berbunga dan seterusnya berbuah.

Maka nama bulan ini diambil sempena musim berbunga tanaman mereka. Dan setelah kedatangan Islam, Rasulullah saw telah mengekalkan nama Rabiulawal ini sehinggalah sekarang.


Peristiwa-Peristiwa Penting Bulan Rabiul AwalAda banyak peristiwa penting yang telah dicatatkan oleh sejarah jatuh bangunnya tamadun Islam di dalam bulan Rabiulawal ini dan diantaranya ialah;

1. Kelahiran junjungan besar kita, Muhammad Rasulullah saw. Mengikut sumber-sumber mengatakan bahawa nabi lahir pada 12 Rabiul Awwal tahun gajah bersamaan 23 April 571M. Ini adalah sumber yang masyhur dan menjadi amalan umat Islam di Malaysia mengadakan sambutan Maulidurrasul pada 12 Rabiul Awwal di setiap tahun sehinggalah sekarang. Walau bagaimanapun ada sumber yang lain mengatakan bahawa nabi lahir pada 9 Rabiul Awwal tahun Gajah. Perbezaan pendapat ini akan disentuh lebih lanjut di bahagian Maulidur Rasul.
2. Perlantikan Nabi menjadi Rasul. Dibulan Rabiulawal inilah Nabi saw diangkat menjadi Rasul. Ketika ini Nabi saw berumur 40 tahun. Maka dengan ini bermulah dakwah baginda secara rasmi di Makkah al-Mukarramah.
3. Hijrah Tarikh hijrah adalah tarikh tibanya Rasulullah di Madinah al-Munawwarah pada ketika itu di sebut Yatsrib. Rasulullah sampai di Quba' pada hari Isnin 8 Rabiulawal dan Baginda sampai di Kota Madinah pada hari Jumaat 12 Rabiulawal dan Baginda menunaikan solat Jumaat yang pertama.
4. Peperangan Banyak peperangan yang telah terjadi pada zaman Rasulullah saw diantara tentera Islam dan tentera kuffar. Diantara peperangan yang berlaku di bulan Rabiulawal ialah peperangan Safwan (Badar pertama), Bawat, Zi Amar (Ghatfan), Bani An-Nadhir, Daumatul Jandal dan peperangan Bani Lahyan.
5. Wafatnya junjungan besar kita, Muhammad Rasulullah saw. Rasulullah telah wafat pada hari Isnin 12 Rabiulawal 11H bersamaan 7 Jun 632M. Baginda wafat di rumah isterinya Aisyah ra dan dikebumikan di Madinah al-Munawwarah.
6. Abu Bakar ra. menjadi khalifah Pada hari Rasulullah wafat, para sahabat tidak mahu menangguh urusan pentadbiran kerajaan dan segera membai'ah saidina Abu Bakar ra di Dewan Bani Sa'idah. Ini adalah kerana urusan pentadbiran negara tidak boleh terhenti walau seketika dan ia adalah nadi sesebuah kerajaan. Sebahagian sahabat pula menguruskan pengkebumian jenazah Rasulullah saw yang diketuai oleh Saidina Ali ra Ahli Bait Rasulullah saw.
7. Pembukaan Iraq Tentera Islam yang dipimpin oleh Khalid Ibni Walid ra telah memasuki Iraq dan bermulalah pemerintahan Islam di bumi Iraq di zaman saidina Abu Bakar ra.
8. Pembukaan Baitul Muqaddis Salahuddin al-Ayubi telah memimpin tentera Islam menewaskan tentera Salib dan seterusnya membuka pintu bagi pembukaan Baitul Muqaddis pada tahun 583 H.
9. Kejatuhan Empayar kerajaan Islam Sepanyol Kubu terakhir tentera Islam di Andalusia telah ditumbangkan oleh tentera Sepanyol yang dipimpin oleh Ferdinando dan Isabella pada tahun 897H. Bermulalah kemusnahan tempat-tempat bersejarah warisan umat Islam, masjid-masjid ditukar menjadi gereja dan muzium dan tiada lagi suara azan di negara tersebut.

Masjid Haiga Sophia di Sepanyol yang telah ditukar menjadi muzium.

Monday, November 23, 2009

klamuyumn umm ABSTRAK: Kajian ini bertujuan untuk merumuskan satu definisi konsep perpustakaan digital yang komprehensif menurut pandangan penults dan seterusnya membandingkan dengan pengertian konsep yang difahami oleh pustakawan akademik di Malaysia. Berdasarkan perbandingan konsep tersebut dapat dirumuskan sama ada pustakawan hanya mengetahui konsep perpustakaan digital secara permukaan atau pun menyeluruh. Kajian ini tnenggunakan gabungan dua kaedah iatu pertama, tinjauan kepustakaan dan kedua tinjauan menggunakan temubual sebagai teknik pengumpulan data. Kaedah pertama digunakan untuk melihat definisi konsep perpustakaan digital yang sedia ada supaya menjadi asas pembentukan definisi oleh penults. Kaedah kedua pula digunakan untuk membandingkan definisi penulis dengan definisi seperti yang difahami oleh responden yang terdiri dari ketua pustakawan akademik di Malaysia. Penemuan menunjukkan responden tidak memahami konsep perpustakaan digital secara lengkap (berdasarkan definisi penulis), sebaliknya hanya memahami konsep tersebut berdasarkan tanggapan mereka sahaja. Bagaimanapun, analisis data mendapati responden tidak tersasarjauh kerana definisi mereka mengandungi sekurang-kurangnya satu elemen teras dalam definisi perpustakaan digital yang komprehensif seperti yang ditawarkan oleh penulis.